Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
logo_115.jpg
Zamówienia publiczne PDF Drukuj Email

2016.11.03

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym" zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

„Dostawa energii elektrycznej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020). 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o otwarciu ofert.pdf

zapytania do treści SIWZ.pdf
zapytania do treści SIWZ_2.pdf 

ogloszenie o zamowieniu.pdf
siwz.pdf
zalącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy.docx
zalącznik nr2 do siwz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx
zalącznik nr3 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
załącznik nr4 do siwz oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx
załącznik nr5 do siwz projekt umowy.docx2016.08.08

Unieważnienie postępowania

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ORGANIZOWANIE, KIEROWANIE I  KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W AQUAPARK KUTNO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 54 I BASENIE ZEWNĘTRZNYM PRZY UL. NARUTOWICZA 47 NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KUTNIE

unieważnienie postępowania.pdf


2016.07.28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2016.07.21

Wyjaśnienia do SIWZ

Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Odpowiedzi na zapytania_21_07_2016.pdf


2016.07.19Wyjaśnienia do SIWZ

Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Odpowiedzi na zapytania_19_07_2016.pdf
Instrukcja bezpieczeństwa w Aquaparku Kutno z dnia 01.06.2012 r.pdf
Regulamin basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47.pdf2016.07.14

Ogłoszenie o zamówieniu

rganizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Załączniki do SIWZ.docx (wersja edytowalna)
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

2016.03.03


Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

 


2016.03.03
 

Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załączniki do SIWZ.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


2015-11-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


2015-11-04

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony 

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu 296914-2015

SIWZ fitness 2015
2015-08-31

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony 
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o ogłoszeniu przetargu

SIWZ_Energia

Załączniki do SIWZ_Energia


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 2

Infomacja o zmianie treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 4

Załącznik Nr 1 do SIWZ – plik edytowalny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy